HHdiamant phone
Leveringsbetingelser

Priser:

Alle priser er baseret på at opgaven kan udføres uhindret og uden afbrydelser i arbejdsforløbet, ligesom priserne er baseret på, at arbejdet kan udføres indenfor den normale arbejdstid.

Tilbud:

Er gyldige i 4 uger og er i øvrigt i henhold til AB 92. I alle tilfælde fremlægges tilbud med forbehold for mellemsalg. Mundtligt afgivne overslagspriser er ikke bindende. Forlanges fast pris skal dette være skriftligt bekræftet, eller der skal kunne henvises til et fremsendt skriftligt tilbud.

Erstatningsansvar:

Kunden bærer ansvar for alle skader og tab som indtræder i forbindelse med diamantboring- og skæring. Afsætning af borepunkter og skæresnit påhviler kunden eller H/H Diamant.

I de tilfælde H/H Diamant skal foretage afsætning af borepunkter og skæresnit skal der til H/H Diamant udleveres en tegning eller skitse, hvoraf tydeligt fremgår placering(er) og dimension(er) af det/de borede eller skårne hul(ler). Den udleverede tegning eller skitse er H/H Diamant´s ejendom.

Uanset hvem der foretager opmærkningen bærer kunden ansvaret for alle skader eller følgevirkninger, som opstår ved placering af bore- og skæreopmærkninger. H/H Diamant påtager sig ikke noget ansvar for vandskader, misfarvning af facader og lign., som følge af bore og skæreslam.

Af sikkerhedsmæssige grunde skal
el-forsyninger i konstruktion, hvor der bores eller saves, afbrydes inden arbejdets påbegyndelse, da kølevand ikke kan opsuges i isoleringslag, hule konstruktioner og lign. Det på hviler kunden at sikre at vand kan afledes fra arbejdsstedet uden fare for skader.

H/H Diamant fraskriver sig ethvert
ansvar for driftstab uanset hvem et
sådan tab rammer. Såfremt tredjemand rejser erstatningsansvar overfor H/H Diamant for skader i forbindelse med arbejdets udførelse, er kunden forpligtet til at friholde H/H Diamant for alle tab og udgifter, herunder erstatning og omkostninger i forbindelse hermed, ligesom kunden er pligtig til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler sagen.

Vinterforanstaltninger:

Ved boring og skæring i vinterperioden må der påregnes ekstra vinterforanstaltninger, som debiteres ekstra.

Armering:

For boring i jern og kamstål over Ø16 mm beregnes ekstra pr. skåret cm2, med mindre andet er aftalt skriftligt. For skæring i jern og kamstål over Ø16 mm samt langsgående jern og kamstål beregnes ekstra pr. skåret cm2 med mindre andet er aftalt skriftligt.

En forudsætning for bearbejdning i fuldt armeret beton med diamantværktøjer, er at der arbejdes i fuldt massivt vibreret materiale og ingen løse sten eller armeringer forekommer. Såfremt disse krav ikke opfyldes, er kunden pligtig til, af nævnte årsager, at erstatte eventuelt ødelagt diamantværktøj. Ved savning skal påregnes ekstra indsnit i omliggende beton, med mindre andet er aftalt.

Vand og el:

Vand og el stilles til rådighed af kunden og må være til disposition max. 30 meter fra arbejdsstederne.

Vand:

½" vandtilslutning………………….3 ato.

EL:

Huller Ø16 - Ø250 mm - 16 amp. 1x220 volt
Huller over Ø250 mm - 16 amp. 3x380 volt
Skæring i væg indtil 15 cm - 16 amp. 3x380 volt
Skæring i væg over 15 cm og i gulv - 32 amp. 3x380 volt.

Brug af specialudstyr f.eks. arbejdsbelysning, stillads, taljer, generator m.m. debiteres ekstra.

Afdækning for kølevand udføres billigst efter regning.

Afstivning/understøtning af de udskårne klodser, således at disse ikke falder ned, foretages af kunden med mindre andet er aftalt.

Transport af borekerner og afsavede betonstykker samt rengøring af byggepladsen debiteres ekstra.

Ventetid:

Os uvedkommende ventetid vil blive debiteret efter regning. Såfremt der i tilbudet er indregnet diæter og hotel-ophold og ventetiden foranlediger yderligere overnatning vil dette blive debiteret ekstra.